Có 1 kết quả:

běn cháo

1/1

běn cháo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the current dynasty

Một số bài thơ có sử dụng