Có 1 kết quả:

běn kē

1/1

běn kē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) undergraduate course
(2) undergraduate (attributive)