Có 1 kết quả:

běn chù

1/1

běn chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) here
(2) this place