Có 1 kết quả:

jī líng guǐ

1/1

jī líng guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(jocularly) clever and quick-witted person