Có 1 kết quả:

zá bàn

1/1

zá bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) assortment of preserved fruits
(2) (fig.) hodgepodge