Có 1 kết quả:

gé lán cài

1/1

gé lán cài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 芥藍|芥蓝[gai4 lan2]