Có 1 kết quả:

gé lán cài ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄘㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 芥藍|芥蓝[gai4 lan2]