Có 1 kết quả:

zhǐ tòng fǎ

1/1

zhǐ tòng fǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

method of relieving pain