Có 1 kết quả:

qì yǔ

1/1

qì yǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bearing
(2) manner