Có 1 kết quả:

chén zhù qì

1/1

chén zhù qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to keep cool
(2) to stay calm