Có 1 kết quả:

fǎ guī

1/1

fǎ guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) legislation
(2) statute