Có 1 kết quả:

jiǔ fǎ

1/1

jiǔ fǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

moxibustion (TCM)