Có 1 kết quả:

jiāo huáng

1/1

jiāo huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sallow
(2) yellow and withered
(3) sickly