Có 1 kết quả:

huáng yì

1/1

huáng yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bright