Có 1 kết quả:

zhào xiàng

1/1

zhào xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 照相[zhao4 xiang4]