Có 1 kết quả:

ài de sǐ qù huó lái

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be madly in love