Có 1 kết quả:

huà xiàng

1/1

huà xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) portrait
(2) to do a portrait of sb