Có 1 kết quả:

liáo fǎ

1/1

liáo fǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) therapy
(2) treatment