Có 1 kết quả:

huáng chǔ

1/1

huáng chǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

crown prince