Có 1 kết quả:

huáng dì bù jí jí sǐ tài jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the emperor is not worried, but his eunuchs are worried to death (idiom)
(2) fig. the observers are more anxious than the person involved