Có 1 kết quả:

huáng quán

1/1

huáng quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

imperial power