Có 1 kết quả:

shěng xiá shì ㄕㄥˇ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

provincial city