Có 1 kết quả:

jiǎn běn

1/1

jiǎn běn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) concise edition
(2) abridged edition