Có 1 kết quả:

yǔ máo qiú

1/1

yǔ máo qiú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shuttlecock
(2) badminton
(3) CL:個|个[ge4]