Có 1 kết quả:

yǔ liè

1/1

yǔ liè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pinnation (splitting of leaves into lobes)