Có 1 kết quả:

tuō yǔ

1/1

tuō yǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shed feathers
(2) to molt (of birds)