Có 1 kết quả:

tóng lóng

1/1

tóng lóng

giản thể

Từ điển phổ thông

lờ mờ, không rõ ràng