Có 1 kết quả:

wǔ bàn

1/1

wǔ bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dancing partner

Một số bài thơ có sử dụng