Có 1 kết quả:

yú huáng

1/1

yú huáng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một loại thuyền thời xưa

Từ điển Trung-Anh

large warship

Một số bài thơ có sử dụng