Có 1 kết quả:

jié běn

1/1

jié běn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

abridged version