Có 1 kết quả:

huā huáng

1/1

huā huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

yellow flower (cosmetic powder used on women's forehead in former times)

Một số bài thơ có sử dụng