Có 1 kết quả:

zhēng sàn

1/1

zhēng sàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(plant) evapotranspiration