Có 1 kết quả:

xū xiàng

1/1

xū xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

virtual image