Có 1 kết quả:

là chóng

1/1

là chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese white wax bug (Ericerus pela)