Có 1 kết quả:

fù běn

1/1

fù běn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

copy