Có 1 kết quả:

guǐ biàn jiā

1/1

guǐ biàn jiā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sophist
(2) one who relies on specious arguments