Có 1 kết quả:

yǔ gǎn

1/1

yǔ gǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a feel for language
(2) instinctive understanding