Có 1 kết quả:

mào xiàng

1/1

mào xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) appearance (esp. superficial)
(2) looks
(3) to judge a person by appearances