Có 1 kết quả:

péi běn

1/1

péi běn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) loss
(2) to sustain losses