Có 1 kết quả:

zǒu xiàng

1/1

zǒu xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lose one's good looks

Một số bài thơ có sử dụng