Có 1 kết quả:

chāo lín jiè

1/1

chāo lín jiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

supercritical