Có 1 kết quả:

zú běn

1/1

zú běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unabridged
(2) complete book