Có 1 kết quả:

bàn gōng

1/1

bàn gōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to handle official business
(2) to work (esp. in an office)