Có 1 kết quả:

huán běn

1/1

huán běn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to repay capital