Có 1 kết quả:

huán běn ㄏㄨㄢˊ ㄅㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to repay capital