Có 1 kết quả:

chóng fù qǐ dòng xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

repetition priming effect