Có 1 kết quả:

chóng fù fǎ

1/1

chóng fù fǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) repetition
(2) duplication
(3) reduplication
(4) anadiplosis