Có 1 kết quả:

lù xiàng

1/1

lù xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to videotape
(2) to videorecord
(3) video recording
(4) CL:盤|盘[pan2]