Có 1 kết quả:

yǐn yǔ

1/1

yǐn yǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) secret language
(2) codeword

Một số bài thơ có sử dụng