Có 1 kết quả:

diāo xiàng

1/1

diāo xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sculpture
(2) (carved) statue
(3) CL:尊[zun1]