Có 1 kết quả:

yǔ sī

1/1

yǔ sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) drizzle
(2) fine rain

Một số bài thơ có sử dụng